Osheep

时光不回头,当下最重要。

centos7 安装node及strongloop

1.下载

wget https://npm.taobao.org/mirrors/node/v6.10.3/node-v6.10.3-linux-x64.tar.xz

2.解压

tar Jxvf xxx.tar.xz

2.1验证

node -v 或者 npm -v

2.2配置nmp淘宝镜像

淘宝 npm 地址:http://npm.taobao.org/

如何使用

有很多方法来配置npm的registry地址,下面根据不同情境列出几种比较常用的方法。以淘宝npm镜像举例:

1.临时使用

     npm –registry https://registry.npm.taobao.orginstall express

2.持久使用

     npm configsetregistry https://registry.npm.taobao.org

           配置后可通过下面方式来验证是否成功

     npm config get registry

           或

      npm info express

3.通过cnpm使用

      npm install -g cnpm –registry=https://registry.npm.taobao.org

               使用

      cnpm install express

3.安装strongloop必要准备工作

sudo yum install gcc gcc-c++

4.安装strongloop

cnpm install -g strongloop

如果遇到任何问题,可以尝试卸载重装:

cnpm uninstall -g strongloop

cnpm cache clear

cnpm install -g strongloop

5.验证

slc -v

参考

http://www.linuxidc.com/Linux/2015-02/113554.htm

http://blog.csdn.net/quuqu/article/details/64121812

http://www.bubuko.com/infodetail-2065206.html

http://www.jianshu.com/p/763b1a847d2c

点赞