Osheep

时光不回头,当下最重要。

html打造动画【连载4】- 哆啦a梦

一只神奇的喵

我相信每个人的童年都有一个哆啦a梦,一个小小的肚皮里装满了不可思议的哆啦a梦,一个在你无助伤心的时候陪在你身边的哆啦a梦,一个陪你胡思乱想陪你吃铜锣烧的哆啦a梦~今天我们就来画一个我们心中的哆啦a梦吧~

《html打造动画【连载4】- 哆啦a梦》

哆啦a梦.png
定义哆啦a梦的容器
 • 千篇一律先定义一个画哆啦a梦的大容器,确定它的大小和位置。
  <!-- 哆啦A梦大容器 -->
  <div class="doa"></div>
  /*哆啦A梦*/
   .doa{position: relative;top: 100px;}
画哆啦a梦的头部(包括脸,脸部包括眼睛和鼻子)
 • 头部包含好几块部分:哆啦a梦的脸部和鼻子,脸部又包括两只眼睛,两只眼睛里面还有眼珠和眼白部分,所以会有好几层的dom嵌套,当然基本图形都是由div+border-radius拼凑而成。
 • 将画好的各个部位品拼凑到相应的位置上即可。
 • 看我前面画的几个图画就知道border-radius是一个非常常用的属性,几乎div的每一次变形都离不开它,其实border-radius的真面目应该是border-radius: 300px 300px 300px 300px/300px 300px 300px 300px;酱紫的,我们一般不写斜杠后面的内容,斜杠切面是水平长度,斜杠后面是垂直高度,前杠后面默认不写就是水平和垂直大小是一样的。我知道我这样说不够详细,可以参考我鑫神的博客秋月何时了,CSS3 border-radius知多少?,保证你分分钟在老司机的带领下彻底弄懂border-radius,还不快上车?
  <!-- 头 -->  
   <div class="head">
   <!-- 存放脸部的容器 -->
     <div class="face">
     <!-- 左眼大圈儿 -->
       <div>
       <!-- 左眼眼珠(黑色部分) -->
         <div>
         <!-- 左眼眼白,黑色里面的白色部分 -->
           <div></div>
         </div>
       </div>
     <!-- 右眼大圈儿 -->
       <div>
       <!--右眼眼珠(黑色部分) -->
         <div>
         <!-- 右眼眼白,黑色里面的白色部分 -->
           <div></div>
         </div>
       </div>
     </div>
     <!-- 红鼻子部分 -->
     <div class="nose">
     <!-- 红鼻子里面的白圈儿 -->
       <div></div>
     </div>
     <!-- 红鼻子下面的那根黑线,也属于鼻子部分 -->
     <div class="nose1"></div>
   </div>
  .head{
     margin: 0 auto;  /*头部定义大小并居中显示*/
     width: 400px;
     height: 350px;
     background: #008ee3; /*头部定义背景颜色*/
     position: relative;
     border-radius: 50% 50% 25% 25% / 55% 55% 45% 45%; /*头部定义四个方向圆角大小*/
   }
   .face{
     width: 310px;  /*脸部定义大小*/
     height: 260px;
     background: snow;  /*脸部定义背景颜色*/
     border-radius: 50% 50% 25% 25% / 55% 55% 45% 45%; /*脸部定义四个方向的圆角大小*/
     position: relative;  /*脸部定义位置,是相对于head的位置*/
     top: 90px; 
     left: 45px;
   }
   /*左眼眶*/
   .face>div:first-child{
     width: 80px;  /*左眼框定义大小*/
     height: 100px;
     border-radius: 50%;  /*左眼框定义与圆角大小*/
     border:2px #000 solid;   /*定义外边框*/
     background: snow;
     float: left;  /*为了使左右两个眼睛能在一排显示*/
     position: relative;  /*位置是相对于face的位置*/
     top:-40px;
     left: 71px;
     z-index: 50;
   }
   /*右眼眶,画法跟左眼一样*/
   .face>div:last-child{
     width: 80px;
     height: 100px;
     border-radius: 50%;
     border:2px #000 solid;
     background: snow;
     float: left;
     position: relative;
     top:-40px;
     left: 71px;
     z-index: 50;
   }
   /*左眼珠1*/
   .face>div:first-child div{
     width: 20px;   /*定义眼珠的大小*/
     height: 25px;
     background: #000;
     border-radius: 50%;
     position: absolute; /*定义眼珠的位置,相对于眼眶的位置*/
     top: 45px;
     left: 60px;
   }
   /*左瞳孔*/
   .face>div:first-child div div{
     width: 10px;   /*定义黑色瞳孔的大小*/
     height: 10px;
     background: #ffffff;
     border-radius: 50%;
     position: absolute; /*定义黑色瞳孔的位置,相对于眼珠的位置*/
     top: 7px;
     left: 10px;
   }
   /*右眼珠和左眼珠画法一样*/
   .face>div:last-child div{
     width: 20px;
     height: 25px;
     background: #000;
     border-radius: 50%;
     position: absolute;
     top: 45px;
   }
   /*右瞳孔和左瞳孔的画法一样*/
   .face>div:last-child div div{
     width: 10px;
     height: 10px;
     background: #ffffff;
     border-radius: 50%;
     position: absolute;
     top: 7px;
   }
   .nose{
     width: 30px;   /*定义红鼻子的大小*/
     height: 30px;
     border-radius: 50%;
     background: #c70000;
     position: absolute;
     top: 130px;
     left: 50%;
     margin-left: -15px;
     z-index: 10;
   }
   .nose div{
     width: 10px;   /*定义红鼻子里面白色圈圈的大小*/
     height: 10px;
     border-radius: 50%;
     position: absolute;
     background: #ffffff;
     top: 10px;
     margin-left: 20px;
     z-index: 10;
   }
   .nose1{ 
     width: 2px;   /*定义红鼻子下面的那一条黑线*/
     height: 130px;
     background: #000;
     position: absolute;
     top: 160px;
     left: 50%;
     margin-left: -1px;
     z-index: 10;
   }
  《html打造动画【连载4】- 哆啦a梦》

  哆啦a梦的头部.png
画哆啦a梦的嘴巴部分
 • 嘴巴应该是很简单的了吧,看一眼就知道是是用边框+border-radius实现的。
  <div class="mouth"></div>
  .mouth{
     width: 250px;  /*定义嘴巴的大小*/
     height: 200px;
     border-radius: 50%;
     background: snow;
     border-bottom: 2px #000 solid;
     margin: -230px auto;
     position: relative; /*定义嘴巴的位置*/
   }
  《html打造动画【连载4】- 哆啦a梦》

  哆啦a梦的嘴巴.png
画哆啦a梦的胡须部分
 • 胡须部分其实在上一篇文章画html打造动画【连载3】- 小猫笑脸动画里面画胡须的时候就已经介绍了画胡须的方法,在这里就不赘述了,基本思路都是一样的。

  <!-- 胡须 -->
   <div class="beard">
   <!-- 左边胡须部分 -->
     <div class="left">
     <!-- 第一根胡须 -->
       <div></div>
       <!-- 第二根胡须 -->
       <div></div>
       <!-- 第三根胡须 -->
       <div></div>
     </div>
     <div class="right">
       <div></div>
       <div></div>
       <div></div>
     </div>
     <!-- 脖子部分的小白条部分 -->
     <span></span>
   </div>
  /*胡须样式*/
  .beard .left div:first-child{
     width: 120px;
     height: 40px;
     border-top: 2px #000 solid;
     border-radius: 10% 90% 10% 90% / 10% 90% 10% 90%;
     position: absolute;
     left: 50%;
     top: 140px;
     margin-left: -170px;
     z-index: 100;
   }
   .beard .left div:nth-child(2){
     width: 120px;
     height: 40px;
     border-top: 2px #000 solid;
     border-radius: 10% 90% 10% 90% / 30% 70% 40% 60%;
     position: absolute;
     left: 50%;
     top: 170px;
     margin-left: -170px;
     z-index: 100;
   }
   .beard .left div:last-child{
     width: 120px;
     height: 40px;
     border-top: 2px #000 solid;
     border-radius: 10% 90% 10% 90% / 40% 60% 10% 90%;
     position: absolute;
     left: 50%;
     top: 200px;
     margin-left: -170px;
     z-index: 100;
   }
  
   .beard .right div:first-child{
     width: 120px;
     height: 40px;
     border-top: 2px #000 solid;
     border-radius: 90% 10% 90% 10% / 90% 10% 90% 10%;
     position: absolute;
     left: 50%;
     top: 140px;
     margin-left: 50px;
     z-index: 100;
   }
   .beard .right div:nth-child(2){
     width: 120px;
     height: 40px;
     border-top: 2px #000 solid;
     border-radius: 90% 10% 90% 10% / 70% 30% 60% 40%;
     position: absolute;
     left: 50%;
     top: 170px;
     margin-left: 50px;
     z-index: 100;
   }
   .beard .right div:last-child{
     width: 120px;
     height: 40px;
     border-top: 2px #000 solid;
     border-radius: 90% 10% 90% 10% / 60% 40% 90% 10%;
     position: absolute;
     left: 50%;
     top: 200px;
     margin-left: 50px;
     z-index: 100;
   }
   .beard span{
     display: block;
     width: 60px;
     height: 3.5px;
     background: #ffffff;
     border-radius: 4px;
     position: absolute;
     top: 352px;
     left: 50%;
     margin-left: -105px;
   }
  《html打造动画【连载4】- 哆啦a梦》

  哆啦a梦的胡须.png
画哆啦a梦的脖子部分(脖子部分包括铃铛)
 • 脖子就是基本div变形之后的图形,多余的部分隐藏到头部下面就可以了。
 • 铃铛部分是各个很简单的基本图形组成。
  <!-- 脖 -->
   <div class="neck">
   <!-- 铃铛的圆形 -->
     <div></div>
     <!-- 铃铛的小圆角矩形 -->
     <div></div>
     <!-- 铃铛的小圆形 -->
     <div></div>
     <!-- 铃铛的小竖线 -->
     <div></div>
   </div>
  .neck{
     width: 330px;
     height: 200px;
     border-radius: 50% 50% 20% 20% / 50% 50% 50% 50%;
     background: #e30000;
     margin: 80px auto;
     z-index: 100;
   }
   .neck div:first-child{
     border: 2px #000 solid;
     border-radius: 50%;
     width: 40px;
     height: 40px;
     background: #ffdd2e;
     position: absolute;
     top: 350px;
     left: 50%;
     margin-left: -22px;
     transition: all 1s;
   }
   .neck div:nth-child(2){
     border: 2px #000 solid;
     width: 44px;
     height: 5px;
     background: #ffdd2e;
     position: absolute;
     left: 50%;
     margin-left: -24px;
     top: 363px;
     border-radius: 5px;
     transition: all 1s;
   }
   .neck div:nth-child(3){
     width: 8px;
     height: 8px;
     border: 2px #000 solid;
     position: absolute;
     background: #6c5844;
     border-radius: 50%;
     left: 50%;
     margin-left: -6px;
     top: 375px;
     transition: all 1s;
   }
   .neck div:nth-child(4){
     width: 2px;
     height: 8px;
     background: #000;
     position: absolute;
     left: 50%;
     margin-left: -1px;
     top: 385px;
     transition: all 1s;
   }
  《html打造动画【连载4】- 哆啦a梦》

  哆啦a梦的脖子.png
完成哆啦a梦的动态效果
 • 动起来的哆啦a梦才比较萌对吧,那我们就让它动起来吧(transition属性)。
 • 鼠标移动到眼睛部位左眼珠移动到左边。
 • 鼠标移动到嘴巴部位,脸部表情变化。
 • 鼠标移动到铃铛部分,铃铛变大。
  /*眼睛动效*/
  .head:hover .face>div:first-child div{
     left: 0px;
     transition: all 1s;
   }
   .head:hover .face>div:first-child div div{
     left: 0px;
     transition: all 1s;
   }
  /*嘴巴动效,嘴巴的dom容器下面要加了个空的div容器*/
  .mouth div:first-child{
     width: 82px;
     height: 2px;
     background: #000;
     position: absolute;
     z-index: 1000;
     top: -25px;
     left: 6px;
     display: none;
   }
   .mouth div:nth-child(2){
     width: 82px;
     height: 2px;
     background: #000;
     position: absolute;
     z-index: 1000;
     top: -25px;
     left: 90px;
     display: none;
   }
   .mouth:hover{
     border-radius: 0;
     width: 180px;
     height: 200px;
   }
   .mouth:hover div:first-child,.mouth:hover div:nth-child(2){
     display: block;
   }
  /*铃铛动效*/
  .neck:hover div:first-child{
     width: 60px;
     height: 60px;
     left: 50%;
     margin-left: -30px;
   }
   .neck:hover div:nth-child(2){
     width: 66px;
     height: 7.5px;
     left: 50%;
     margin-left: -33px;
   }
   .neck:hover div:nth-child(3){
     width: 12px;
     height: 12px;
     left: 50%;
     margin-left: -6px;
     top: 385px;
   }
   .neck:hover div:nth-child(4){
     width: 2px;
     height: 12px;
     left: 50%;
     margin-left: 1px;
     top: 400px;
   }
  《html打造动画【连载4】- 哆啦a梦》

  哆啦a梦动图.gif

附上源码下载地址:http://www.html5tricks.com/download/css3-pretty-doraemon.rar

点赞