Osheep

时光不回头,当下最重要。

不用加减乘除实现加法

int sum(int a, int b)
{
  int exclusiveSum, carry;
  int num1 = a, num2 = b;
  do
  {
      exclusiveSum = num1 ^ num2;
    carry = (num1 & num2)<<1;

    num1 = exclusiveSum;
    num2 = carry;
  }while(num2 != 0)
  return exclusiveSum;
}
 • 其中 异或运算相当于对两个数进行 “不进位” 的加法,与运算并向左移一位得到两个数的加法进位,接下去重复上述过程,直到进位为零的时候结束。
 • 不使用 新的变量 实现 两个变量的交换
 1. 通过加减法
void exchange(int &a, int &b)
{
  a = a + b;
  b = a - b;
  a = a - b;
}
 1. 通过异或运算
void exchange(int &a, int &b)
{
  a = a ^ b;  
  b = a ^ b;  
  a = a ^ b;
}
 • 解说: 对同一个数进行两次异或运算 会 抵消掉
 • 如: a^b^b == a
点赞