Osheep

时光不回头,当下最重要。

原生JS将数字金额转换成大写

很多借贷公司或者是网上有大笔交易的公司,总是需要在PC端部署一个协议或者是合同,合同所涉及金额,一般正规一点的合同通常是大写人民币,如果你给别人开过收据,你就明白了。
那么到底如何将数据库拿到的数字即时转换成大写呢?

忘记在哪个网站看到的代码了,如果涉及侵权,请私信告知:

   //获取元素内容
    var moneys =$(".money").text();

    function Arabia_To_SimplifiedChinese(Num) {
    for (i = Num.length - 1; i >= 0; i--) {
      Num = Num.replace(",", "")//替换Num中的“,”
      Num = Num.replace(" ", "")//替换Num中的空格
    }

    //验证输入的字符是否为数字
    if (isNaN(Num)) { 
      alert("请检查小写金额是否正确");
      return;
    }

    //字符处理完毕后开始转换,采用前后两部分分别转换(小数点为界限)
    part = String(Num).split(".");

    // 初始化一个字符串
    newchar = "";

    //小数点前进行转化
    for (i = part[0].length - 1; i >= 0; i--) {

      //若数量超过拾亿单位,提示
      if (part[0].length > 10) {
        //alert("位数过大,无法计算");
        return "";
      }


      tmpnewchar = ""
      perchar = part[0].charAt(i);

      switch (perchar) {
        case "0": tmpnewchar = "零" + tmpnewchar;break;
        case "1": tmpnewchar = "一" + tmpnewchar; break;
        case "2": tmpnewchar = "二" + tmpnewchar; break;
        case "3": tmpnewchar = "三" + tmpnewchar; break;
        case "4": tmpnewchar = "四" + tmpnewchar; break;
        case "5": tmpnewchar = "五" + tmpnewchar; break;
        case "6": tmpnewchar = "六" + tmpnewchar; break;
        case "7": tmpnewchar = "七" + tmpnewchar; break;
        case "8": tmpnewchar = "八" + tmpnewchar; break;
        case "9": tmpnewchar = "九" + tmpnewchar; break;
      }
      switch (part[0].length - i - 1) {
        case 0: tmpnewchar = tmpnewchar; break;
        case 1: if (perchar != 0) tmpnewchar = tmpnewchar + "十"; break;
        case 2: if (perchar != 0) tmpnewchar = tmpnewchar + "百"; break;
        case 3: if (perchar != 0) tmpnewchar = tmpnewchar + "千"; break;
        case 4: tmpnewchar = tmpnewchar + "万"; break;
        case 5: if (perchar != 0) tmpnewchar = tmpnewchar + "十"; break;
        case 6: if (perchar != 0) tmpnewchar = tmpnewchar + "百"; break;
        case 7: if (perchar != 0) tmpnewchar = tmpnewchar + "千"; break;
        case 8: tmpnewchar = tmpnewchar + "亿"; break;
        case 9: tmpnewchar = tmpnewchar + "十"; break;
      }
      newchar = tmpnewchar + newchar;
    }  
    //替换所有无用汉字,直到没有此类无用的数字为止
    while (newchar.search("零零") != -1 || newchar.search("零亿") != -1 || newchar.search("亿万") != -1 || newchar.search("零万") != -1) {
      newchar = newchar.replace("零亿", "亿");
      newchar = newchar.replace("亿万", "亿");
      newchar = newchar.replace("零万", "万");
      newchar = newchar.replace("零零", "零");   
    }
    //替换以“一十”开头的,为“十”
    if (newchar.indexOf("一十") == 0) {
      newchar = newchar.substr(1);
    }
    //替换以“零”结尾的,为“”
    if (newchar.lastIndexOf("零") == newchar.length - 1) {
      newchar = newchar.substr(0, newchar.length - 1);
    }
    return newchar;
  }
  //调用函数,传值
  Arabia_To_SimplifiedChinese(moneys)
  //将函数返回值给元素重新赋值
  $(".money").text(newchar);

有帮助记得点赞~

点赞